Εταιρικές Πράξεις

ΕΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
3.12.2003  Γ.Σ α) Split μετοχών από 2.200.000 σε 7.040.000 προς € 1,00 εκάστη

β) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 2.360.000 με έκδοση ισάριθμων κοινών μετοχών με τιμή διάθεσης € 6,80 εκάστη. Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε με Δημόσια Εγγραφή και παραίτηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων. Εισαγωγή της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. Σύνολο μετοχών μετά την αύξηση 9.400.000.

26.6.2008   Γ.Σ α) Split μετοχών από 9.400.000 διπλασιάστηκαν σε 18.800.000 προς € 0,50 εκάστη.

β) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατά € 2.514.065 με έκδοση 5.028.130 νέων κοινών μετοχών με τιμή διάθεσης € 2,00 εκάστη.

 

Σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 11.914.065 διαιρούμενο σε 23.828.130 Κοινές Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής Αξίας € 0,50 εκάστη.