Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα κανόνων με τους οποίους η επιχείρηση διοικείται και ελέγχεται με σκοπό τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της μακροχρόνιας αξίας της επένδυσης των μετόχων και των υπόλοιπων ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders). Οι ομάδες ενδιαφερομένων περιλαμβάνουν εκείνους οι οποίοι έχουν συμφέρον/ ενδιαφέρον για την επιχείρηση, όπως οι εργαζόμενοι, οι πιστωτές, οι προμηθευτές, το κράτος και η κοινότητα.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ από το 1988, όταν διαχωρίστηκε η Ιδιοκτησία από την Διοίκησή της, εφαρμόζει πολιτικές, κανονισμούς και διαδικασίες με στόχο την χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία της αλλά και τη μέγιστη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση. Με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Μάρτιο του 2004, οι πολιτικές και διαδικασίες προσαρμόσθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία και αποτυπώθηκαν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας.

Στην ΕΛΙΝΟΙΛ, η σωστή Εταιρική Διακυβέρνηση διασφαλίζεται από τα παρακάτω:

Τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Ένα σύστημα καλής εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να επιτρέπει την παρακολούθηση της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρίας και τον ουσιαστικό έλεγχο των στελεχών από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Το Δ.Σ. της ΕΛΙΝΟΙΛ είναι επταμελές και αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Τα εκτελεστικά μέλη είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ανώτατα εν ενεργεία διευθυντικά στελέχη. Τα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία του Δ.Σ. και είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία των δραστηριοτήτων της Εκτελεστικής Διοίκησης. Από τα 5 μη εκτελεστικά μέλη τα 2 είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία, και έχουν επιλεγεί με γνώμονα την διεθνή εμπειρία τους και ειδικότερα σε θέματα πετρελαϊκής πολιτικής. Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εκτελεστικής Διοίκησης έχει συσταθεί Ελεγκτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και έχει κύριο σκοπό την εποπτεία των εργασιών του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Τους αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου

Οι δομές της ΕΛΙΝΟΙΛ προβλέπουν αυστηρές διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες διασφαλίζουν την βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπων, των διαδικασιών και των συστημάτων. Παράλληλα, η εταιρία ελέγχεται από αναγνωρισμένους εξωτερικούς ελεγκτές ως προς την αξιοπιστία των οικονομικών της καταστάσεων.

Την οργανωτική δομή της εταιρίας

Βασικό στοιχείο του οργανωτικού σχήματος της ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελεί η αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων μέσα στο πλαίσιο της κοινής εταιρικής στρατηγικής. Η δομή της εταιρίας, η οποία αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα, είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζει τις αρμοδιότητες των διευθυντικών στελεχών και να διασφαλίζει τον καλύτερο έλεγχο των εταιρικών δραστηριοτήτων. Για κάθε θέση στο οργανόγραμμα έχει καταγραφεί αναλυτική Περιγραφή Θέσης, προδιαγράφοντας τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τα όρια εξουσίας.

Το σύστημα αξιολόγησης και αμοιβών των στελεχών

Κεντρικό στόχο της μισθολογικής πολιτικής της ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελεί η προσέλκυση, αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη ανθρώπων που οι ικανότητές τους φέρουν προστιθέμενη αξία για την εταιρία. Για το λόγο αυτό επιδιώκεται η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού και το σύστημα αμοιβών να χαρακτηρίζονται από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και διαφάνεια και να λειτουργούν ως διαρκές κίνητρο απόδοσης και βελτίωσης του προσωπικού.

Την πολιτική γνωστοποιήσεων της εταιρίας

Η ΕΛΙΝΟΙΛ προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων της και για αυτό το λόγο παρέχει έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό κάθε πληροφορία σχετική με την εξέλιξη των εταιρικών της υποθέσεων και γενικότερα κάθε σημαντική πληροφορία που μπορεί να επηρεάσει τους επενδυτές στις αποφάσεις τους σχετικά με την μετοχή της εταιρίας.


ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

  1. Κωδικοποιημένο καταστατικό
  2. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
  3. Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης
  4. Πολιτική καταλληλότητας μελών Δ.Σ.
  5. Πολιτική Αποδοχών (Έκδοση 2η)