Επιτροπή Ελέγχου

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει ως κύριο έργο την παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την εκπλήρωση της αποστολής του σχετικά με:

  • Την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
  • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων,
  • Την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
  • Τη συμμόρφωση της Εταιρίας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας.

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η δε θητεία τους είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα, εκ των μελών, ορίζεται ως Συντονιστής.

                                ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, (οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων) – Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
  • Βασίλειος Πατσιούρας (σύμβουλος επιχειρήσεων) – Μέλος
  • Νικόλαος Διαμαντόπουλος, (οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων) – Μέλος
  • Χαράλαμπος Κυνηγός, (Πρόεδρος ΕΛΙΝΟΙΛ) – μέλος