Μετοχική Σύνθεση

 

Μετοχική Σύνθεση της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. την 31.12.2010