Αποτελέσματα Χρήσης

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα χρήσης του ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΙΝΟΙΛ σε χιλιάδες ευρώ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:

2014 2015 2016
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη εκμεταλλεύσεως)
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικήσεως
Έξοδα διαθέσεως
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικό Κόστος (καθαρό)
Κέρδη από Πώληση Θυγατρικών
Κέρδη/(Ζημίες) από Συμμετοχή σε Συγγενείς
Κέρδη προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους
Προς Μετόχους της Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή
EBITDA
EBIT
EBT
EAT