Οικονομικά Μεγέθη

Παρακάτω παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη του ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΙΝΟΙΛ σε χιλιάδες ευρώ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:

2014 2015 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς
Επενδύσεις σε Λοιπές Επιχειρήσεις
Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Μη Κυκλοφοριακών Στοιχείων Ενεργητικού
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαια
Υπερ το Άρτιο
Λοιπά Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις Νέον
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων
Αναβαλλόμενες Φόρος Εισοδήματος
Λοιπές Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές στους Εργαζόμενους
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Φόρου Εισοδήματος
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ