Στοιχεία Ταμειακών Ροών

Παρακάτω παρουσιάζονται τα στοιχεία των ταμειακών ροών του ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΙΝΟΙΛ σε χιλιάδες ευρώ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:

2014 2015 2016
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις παγιών στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες)                                           επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (άυξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (α)
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (β)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα Πληρωθέντα
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (γ)
Αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων (α+β+γ)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Επίδραση Συναλλαγματικών Διαφορών
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ