Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες

Παρακάτω παρουσιάζονται Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες του ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΙΝΟΙΛ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:

2014 2015 2016
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ
Μεικτό (%)
Λειτουργικό (%)
Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (%)
Καθαρό (%)
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Γενική Ρευστότητα (χ)
Άμεση Ρευστότητα (χ)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πωλήσεων (%)
Λειτουργικού Κέρδους (%)
Προ Φόρων, Κερδών και Αποσβέσεων (%)
Καθαρού Κέρδους (%)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κυκλοφοριακή ταχύτητα Απαιτήσεων (ημ.)
Κυκλοφοριακή ταχύτητα Αποθεμάτων (ημ.)
Κυκλοφοριακή ταχύτητα Υποχρεώσεων (ημ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια
Καθαρός Δανεισμός / Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων
Καθαρός Δανεισμός / Σύνολο Ενεργητικού
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (%)
Απόδοση Συνολικών Επενδεδυμένων Κεφαλαίων
Απόδοση Συνόλου Ενεργητικού