ελίν Σταθμοί

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.» συστάθηκε την 22.7.2005 (ΦΕΚ 8646/04.08.05). Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 58976/01ΑΤ/Β/05/313, και η διάρκειά της ορίστηκε έως την 31/12/2090. Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πηγών 33 και αντικείμενο εργασιών της είναι η εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών ανεφοδιασμού σκαφών και εν γένει η διενέργεια λιανικών πωλήσεων.

Ο σκοπός της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι:

  • η λιανική εμπορία κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών, υγραερίων, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων,
  • η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων,
  • η παροχή υπηρεσιών συναφών με τα ανωτέρω,
  • η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, μαρινών, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίμων, άλλων πηγών ενέργειας κλπ,
  • η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχειρήσεως και,
  • η ίδρυση θυγατρικών ή μη εταιριών και η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή ιδρυθησόμενες εταιρίες κάθε τύπου (ακόμη και Ναυτικές), των οποίων οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι όμοιοι ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της παρούσης εταιρίας, καθώς και η συνεργασία άλλης μορφής με επιχειρήσεις του παραπάνω είδους.

Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με την ελίν Σταθμοί, παρακαλούμε καλέστε στο Τηλ.: 210 62 41 500 , Fax: 210 62 41 629

Επίσης μπορείτε να επικοινείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elin-stations@elin.gr

Μετοχική Σύνθεση & Διοικητικό Συμβούλιο της ελίν Σταθμοί

Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1.100.000 διαιρούμενο σε 27.500 μετοχές ονομαστικής αξίας € 40,00 η κάθε μία και η μετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως:

Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Συμετοχής
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. 99,99%
ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,01%

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους εξής:

Γιάννης Αληγιζάκης Πρόεδρος
Γιώργος Τσούνιας Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Μπιλμέζης Μέλος
Βασίλης Στοϊμένος Μέλος
 

Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 28/6/2024.