ελίν Βιοκαύσιμα

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.» συστάθηκε την 1.8.2005 (ΦΕΚ 8630/04.08.05). Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 59021/01ΑΤ/Β/05/324, και η διάρκειά της ορίστηκε έως την 31/12/2090. Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πηγών 33 και αντικείμενο εργασιών της είναι η παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων.

Η Ελίν Βιοκαύσιμα λειτουργεί μια μονάδα παραγωγής βιοντήζελ στην 2η ΒΙΠΕ Βόλου, με παραγωγική δυνατότητα 80,000 ΜΤ/έτος.΄Εχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί αποκλειστικά απόβλητα σαν πρώτη ύλη, (τηγανέλαια, ζωικά λίπη), ενώ το τελικό προϊόν είναι απεσταγμένο βιοντήζελ, που υπερκαλύπτει τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και έχει σημαντικά καλλίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά από το κλασικό βιοντήζελ. Επίσης έχoντας σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα, CO2, κατατάσσεται στην κορυφή των βιοκαυσίμων όσον αφορά το περιβαλλοντικό όφελος.

Ο σκοπός της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι:

  • η προμήθεια, συλλογή και επεξεργασία πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων
  • η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή βιοκαυσίμων
  • η χονδρική και λιανική εμπορία κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών υγραερίων, στερεών καυσίμων, βιοκαυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων
  • η εισαγωγή και εξαγωγή υγρών καυσίμων, λιπαντικών υγραερίων, στερεών καυσίμων, βιοκαυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων,
  • η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων
  • η παροχή υπηρεσιών γενικώς και ειδικότερα συναφών με τα ανωτέρω
  • η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, μαρινών, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίμων, εγκαταστάσεων ή εργοστασίων βιοκαυσίμων και άλλων μορφών ενέργειας κλπ
  • η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχειρήσεως και
  • η ίδρυση θυγατρικών ή μη εταιριών και η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή ιδρυθησόμενες εταιρίες κάθε τύπου (ακόμη και Ναυτικές), καθώς και η συνεργασία άλλης μορφής με επιχειρήσεις του παραπάνω είδους

Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με την ελίν Βιοκαύσιμα, παρακαλούμε καλέστε στο Τηλ.: 210 62 41 515 , Fax: 210 80 79 694

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@elinbio.gr ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της

www.elinbio.gr

 

Μετοχική Σύνθεση & Διοικητικό Συμβούλιο της ελίν Βιοκαύσιμα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Συμετοχής
Γιάννης Κουρούκλης 68.760 55%
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. 46.250 37%
Στέφανος Κυνηγός 6.250 5%
Λευτέρης Αντωνακόπουλος 3.740 3%

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η εταιρία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους εξής:

Γιάννης Κουρούκλης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Χαράλαμπος Κυνηγός Αντιπρόεδρος
Γιάννης Αληγιζάκης Μέλος
Λευτέρης Αντωνακόπουλος Μέλος
Γιάννης Ζηρίνης Μέλος
Βασίλης Ντουρτόγλου Μέλος
Γεώργιος Τσούνιας Μέλος

Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 30/06/2021